Forretningsbetingelser for FDEL 

Her kan du læse forretningsbetingelserne for FDEL-medlemskab.

 

1  FORENINGENS JURIDISKE IDENTITET OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1  Foreningens identitet og kontaktoplysninger er: 

Navn:  Elbilforeningen FDEL (Forenede Danske El-bilister)

Foreningstype: Forbruger- og interesseorganisation

Adresse: Dalvangen 16, 8600 Silkeborg

Telefon: 9392 1499 

E-mail:  sekretariatet@fdel.dk

Hjemmeside: www.fdel.dk 

CVR nr.: 35175008

 

2. HVEM KAN BLIVE MEDLEM

2.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der har interesse i elbiler og interesse i udbredelsen af elbiler i Danmark.

2.2 Bestyrelsen kan dog med en skriftlig begrundelse afvise en indmeldelse, hvis den finder, at medlemmets hensigter og/eller interesser strider mod foreningens formål og/eller interesser.

2.3 Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem,

•    som den finder i alvorlig grad modarbejder foreningens formål eller interesser, eller

•    hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse, eller

•    som efter gentagne påmindelser ikke har betalt alt skyldigt kontingent.

Eksklusionen har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning og skal uden unødigt ophold følges af en skriftlig begrundelse til medlemmet. Medlemmet har ret til at indbringe eksklusionen til prøvelse ved den næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Denne ret har ikke opsættende virkning for eksklusionen.

Vi henviser i øvrigt til foreningens vedtægter.

 

3. AFTALEINDGÅELSE

3.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for den valgte FDEL medlemspakke.

3.2 Ved tegnelse af medlemskab indgår du en løbende abonnementsaftale med FDEL Forenede Danske El-bilister om den valgte pakke. Din aftalepart er FDEL – Forende Danske El-bilister.

3.3 Ydelserne omfattet af medlemskabet leveres af FDEL i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Din aftalepart er FDEL – Forenede Danske El-bilister.

 

4. BETALING

4.1 Hvis du melder dig ind til en nedsat kontingentrate som led i en kampagne, gælder rabatten alene i den oplyste kontingentperiode. Herefter fortsætter dit medlemskab til FDELs almindelige kontingentrate, som du kan finde på medlem.fdel.dk/indmeld.

4.2 Betaling  af kontingent sker med Dankort. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med Dankort.

4.3 Dit medlemskab træder i kraft ved betaling. Hvis du fortryder dit medlemskab inden udløbet af fortrydelsesfristen (se afsnit 4), tilbagebetales det fulde beløb.

4.4 Kontingentraterne er angivet i danske kroner.

 

5. AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE

5.1 Dit medlemskab er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil det opsiges af dig.

5.2 Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved skriftlig henvendelse til FDELs sekretariat på sekretariatet@fdel.dk.

 5.3 Indbetalt kontingent refunderes ikke tilfælde af opsigelse.

5.4 Opsigelse og ændring af et medlemskab kan ske ved kontakt til FDELs sekretariat på sekretariatet@fdel.dk eller tlf. 93 92 14 99.

 

6. FORTRYDELSESRET

6.1 Du kan uden begrundelse fortryde din tegning af medlemskab inden for 14 dage efter indmeldelsesdato. Fortrydelsesfristen udløber herefter.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

6.2 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDELs sekretariat. Dette kan du gøre ved at sende en e-mail til sekretariatet@fdel.dk, hvor du oplyser, at du fortryder din indmelding.

 

7. VILKÅRSÆNDRINGER

7.1 Der tages forbehold for pris- og vilkårsændringer samt ændringer af medlemsfordele og ydelser. Ændringer kan for eksempel ske i følgende situationer:

  • Til dækning af stigning i udefrakommende omkostninger, for eksempel afgifter, prisstigninger fra underleverandører el.lign.

  • Hvis samarbejdet med en underleverandør ophører, eller underleverandøren ikke længere kan levere den aftalte ydelse.

  • Ændringer som følge af lovgivning, påbud mv.

  • Kontingentændringer eller andre ændringer vedtaget på generalforsamlingen.

 

8. ÆNDRING AF DINE KONTAKTOPLYSNINGER

8.1 Ved indmeldelse vælger du, hvilken type medlemskabspakke du ønsker. Når du har valgt medlemskabet, vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Det er vigtigt, at du udfylder dette korrekt, bl.a. fordi FDEL sender nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamlinger og vilkårsændringer til den e-mailadresse, som du opgiver.

8.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysisk adresse, skal oplyses FDEL hurtigst muligt efter ændringen. Det kan du gøre på “Min side” på fdel.dk.

8.3 Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra FDEL, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger. 

 

9. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

9.1 Ved indmelding oplyser du navn, adresse, telefonnummer og email-adresse.

9.2 Navn, adresse, telefonnummer og email-adresse benyttes til at kontakte dig som medlem. Vi kontakter dig blandt andet, når vi indkalder til generalforsamlingen, sender mødereferater eller hvis der sker ændringer i dit medlemskab. Oplysningerne er nødvendige for at vi kan betjene dig som medlem. Oplysningerne slettes efter 5 år.

9.3 Elbilforeningen FDEL anmoder om informationer om dine kortoplysninger ved indmeldelsen i foreningen. 

9.3 Dankortoplysningerne benyttes ved kontingentbetaling. Dette sker for at gøre det enkelt for dig som eksisterende og kommende medlem af Elbilforeningen FDEL og for at lette medlemsadministrationen. Dankortoplysningerne er nødvendige for at foreningen kan trække medlemskontingent. Dankortoplysningerne slettes ved udmeldelse.

9.4 Det er nødvendigt at indsamle dine kortoplysninger for at kunne trække kontingent for medlemskabet af foreningen. Ønsker du ikke at videregive dine kortoplysninger til foreningen, kan det have betydning for din mulighed for at være/blive medlem af Elbilforeningen FDEL.

9.5 Du har som medlem til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke informationer Elbilforeningen FDEL har om dig. Du har ligeledes ret til at få slettet eller rettet oplysningerne, hvis de ikke er korrekte.

9.6 Ved din indmeldelse giver du dit samtykke til, at Elbilforeningen FDEL må behandle dine person- og kortoplysninger. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved henvendelse til sekretariatet på sekretariatet@fdel.dk .

9.7 Hvis du mener, at foreningen har misligholdt sine forpligtelser i forhold til behandling af dine personoplysninger, skal din klage sendes til sekretariatet@fdel.dk. Derudover henviser vi til Datatilsynets klagevejledning:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

10.1 Oplysninger og informationer på fdel.dk og foreningens platforme på sociale medier kan ikke træde i stedet for egentlig professionel rådgivning. Foreningen, vores forfattere eller andre bidragsydere til materiale på fdel.dk og på vores sociale medier kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af oplysninger og informationer, herunder afledte krav og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

10.2 FDEL er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDELs kontrol.

 

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

11.1 Alle rettigheder til indhold på fdel.dk tilhører FDEL eller FDELs samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse.

 

12. OM BRUG AF FDEL.DK

12.1 Oplever du problemer med at logge ind på medlem.fdel.dk efter indmeldelsen eller på andre tidspunkter, bedes du henvende dig til FDELs sekretariat på sekretariatet@fdel.dk eller tlf. 93 92 14 99. Husk at oplyse medlemsnummer ved henvendelse.

 

13. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

13.1 Hvis du er utilfreds med FDELs håndtering af dit medlemskab eller andet, skal du kontakte FDEL på tlf. 93 92 14 99 eller via mail til sekretariatet@fdel.dk. 

13.2 Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.